Aktuality

Stanovisko KSČM k migrační politice EU
2. 9. 2016
 
Povinný příděl migrantů z EU odmítáme i v „novém“ baleníEvropská komise schválila tři návrhy směřující k dosažení účinné, spravedlivé a humánní azylové politiky. Cílem je zavedení jednotného postupu v Unii. Na to, v čem by spočívat měl a v čem naopak rozhodně ne, se stanoviska členských zemí značně rozcházejí. Komise tyto rozdíly v potaz bere jen zcela okrajově. A v „novém“ balení tak znovu podsouvá to, co se očividně neosvědčuje.

Místo „závazných kvót“ „rozepisujících“ migranty jednotlivým členským zemím přichází s návrhem 10 000 EUR na přesídlenou osobu. Členské zemi, která ji přijme, má být částka hrazena z fondů EU. Od každé z členských zemí se přitom požaduje, aby uprchlíky z Blízkého východu a Severní Afriky přijala v počtu odpovídajícím velikosti jejich populace a počtu uprchlíků, které přijaly už dřív. Osoby, jež do země EU přesídlily z jiných teritorií postižených válkou a humanitární krizí, se mezi ně přitom počítat nemají.

Zefektivnit azylové řízení na území EU je potřeba. Tlak migrační krize odhalil, že současný systém má určité mezery. Návrhy EK ale obsahují i další body, jež v daném znění přijmout nelze. Omezují se, tak jako celá azylová politika EU, až na následky, aniž by řešily příčiny masové migrační vlny. Tu zastaví jen spravedlivý mír všude tam, odkud se tato vlna valí, a velkorysé rozvojové programy nabízející důstojnou perspektivu těm, kdo ji hledají často i velice riskantní emigrací na náš kontinent.

Česká republika neměla nikdy jedinou kolonii. Na drancování rozvojového světa se nepodílela v minulosti ani dnes. Jen ostudu, náklady a rizika jí přináší i podíl na válkách „za změnu režimu“. Tím méně lze po nás žádat rovnou odpovědnost za to, z čeho profitují jen zahraniční „elity“. V České republice našly druhý domov statisíce cizinců ochotných respektovat její pravidla. Snahy naši pohostinnost znevážit jsou vyděračskou pomluvou.    

Nové návrhy EK odporují většinové vůli evropské veřejnosti. To, k čemu se členské země snaží zavázat, už nejednou odmítli i prezident a vláda ČR. K návrhům směrnic EU má legitimní právo se vyjádřit i Poslanecká sněmovna PČR. A tím spíš vláda, jejíž předseda zasedá v Evropské radě schvalující závazné směrnice Unie. Vyzýváme proto ji i všechny zákonodárce, aby navrhovaný jednotný postup rozhodně odmítli. Poslanci PS PČR i Evropského parlamentu zvolení za KSČM to učiní se vší rozhodností.


Autor: VV ÚV KSČM


 

Následky bankrotů ať platí »tuneláři«!

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém včerejším zasedání přijal stanovisko týkající se situace v OKD. Zde jej uvádíme v plném znění.

Situace v OKD přerostla v další asociální kalamitu. Hrozí především havířům, vykonávajícím neobyčejně tvrdé i riskantní povolání, a ohrožuje celý region. Zpackanou privatizaci prohloubil podvod, jehož se Bakalova skupina dopustila na uživatelích více než 40 000 bytů. Spadly jí do klína za cenu, rovnající se nájemnému za pár měsíců. Místo aby je, jak se zavázala, za shodnou cenu převedla jejich nájemcům, ždíme »tržní nájemné« právě z těch, jimž vzala právo na práci většinou sama. Dnes, v bankrotu, je zřejmé, že soukromý vlastník z OKD vysál přes 100 miliard. Je to mnohonásobně víc, než za kolik se jich zmocnil. Ty samé »elity« si teď troufale nárokují i miliardové »pohledávky« z trosek vlastního »podnikání«.

KSČM byla proti privatizaci OKD, tak jako všech strategických podniků. Před tím, k čemu teď vede, varuje od počátku. Tím důsledněji bude trvat na tom, aby se hříčkou podobných machinací nestalo i »řešení« vzniklé situace. Havíře nelze nechat na holičkách. Veškerou pomoc na konto veřejných financí však musí dostat výlučně oni, a ne nikdo z těch, kdo mají spadeno na další bezbrannou kořist.

Desítky miliard, »vytunelovaných« z OKD, mají konkrétní adresáty. Z těch třeba tvrdě vymáhat vše, čím budou jejich »tunely« sanovat veřejné rozpočty. Stát musí rozhodně uplatnit obchodní i trestní právo. Proti »tunelářům« i všem, kdo selhali jménem veřejné moci. Stopy loupeže za bílého dne vedou i za státní hranice. Tím energičtěji třeba žádat i součinnost EU a nadnárodních institucí boje proti organizovanému zločinu.

»Znárodňování« ztrát, z něhož miliardářská smetánka pochází, už naší zemi způsobilo nedozírné škody. V případě OKD je mu třeba stůj co stůj předejít. Poslanecký klub KSČM to bude kategoricky prosazovat i na jím iniciovaném jednání PS PČR. KSČM podporuje všechny rozhodné požadavky odborů i právo havířů na stávku. Sociálních časovaných bomb kvapem přibývá i v jiných regionech. S naší bezvýhradnou podporou mohou počítat všichni, komu hrozí.

Výkonný výbor ÚV KSČM 10. června 2016

Stanovisko KSČM k politické situaci

 
KSČM je proti diktátu Bruselu


Evropská komise je nekompetentní a neschopná řešit tzv. uprchlickou krizi či spíše invazi. Evropu dál zaplavují statisíce uprchlíků nejen občanskou válkou zmítané Sýrie, Libye či Iráku, ale i obrovské množství ekonomických uprchlíků z mnoha zemí tzv. třetího světa.

Vrcholem arogance a nesmyslnosti, který pramení z neokoloniálního uvažování představitelů EU, je návrh Evropské komise na tzv. vykoupení z povinnosti přijmout v případě krize žadatele o azyl z jiného členského státu EU. Podle tohoto návrhu by byly země odmítající kvóty potrestány platbou za jednoho odmítnutého uprchlíka až 250 000 eur, tj. téměř 7 mil. Kč. Tím je ovšem popřen samotný pilíř evropské integrace, volný pohyb osob.

Evropská komise si tímto chce nechat zaplatit peníze, o které ji vydírá Turecko, kterému nedávno přislíbila 6 miliard eur za pomoc při řešení této migrační krize, a zároveň povolit bezvízový styk s Tureckem.

KSČM se zrušením bezvízového styku s Tureckem zásadně nesouhlasí, poslední vývoj v Turecku ukazuje spíše na odklon od potřebných podmínek fungování členských zemí Unie než jejich naplňování a nejde jen o svobodu slova či spravedlivé soudnictví. Patří sem zejména potlačování práv Kurdů, a dokonce ozbrojený boj proti nim, ale především více, či méně skrytá podpora teroristických činů tzv. Islámského státu. V posledních letech je také možné pozorovat stále větší islamizaci této dosud sekulární země.

Znovu opakujeme, jedinou možností řešení krize je řešení jejích příčin, tedy zastavení vměšování USA a některých jejich spojenců v NATO do vnitřních záležitostí zemí jako je Sýrie, Irák či Libye a hlavně zastavení podpory teroristů z Islámského státu. Problémy se musí řešit tam, kde vznikly, a nikoli jejich podněcováním a vytvářením chaosu.

KSČM odmítá diktát Evropské komise, ke kterému nemá ani mandát. Nechceme ani platby za odmítání kvót, ani zrušení bezvízového styku s Tureckem. Požadujeme, aby vláda ČR důsledně plnila usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v této otázce.

 
(6.5.2016)

Autor: VV ÚV KSČM


 


Bezplatné právní poradny KSČM 
Právní pomoc je v českém právním prostředí součástí práva na spravedlivý proces. Mezi našimi občany však existují lidé, kteří se potřebují v mnoha případech domoci svých práv před soudem, nemohou si však dovolit platit právního zástupce či obhájce, a proto z finančních důvodů rezignují na uplatnění svých práv. KSČM a její poslanecký klub se již mnoho let snaží o odstranění překážek, ať již ekonomických, sociálních či jiných, které znesnadňují přístup občanů k právu a uplatnění jejich zákonných nároků.

Legislativní komise ÚV KSČM opakovaně připravila návrh zákona o bezplatné právní pomoci, kterou by garantoval stát a poslanecký klub návrh zákona v loňském roce do poslanecké sněmovny předložil. Zákon chce vytvořit systém a zabezpečit poskytování právní pomoci občanům i firmám. Smyslem zákona je, aby každý potřebný občan měl právo přístupu k právní pomoci, aby získal přehled o svých právech a povinnostech a mohl je uplatňovat ve svém dalším postupu.

Právo občanů na právní pomoc je přímo odvozeno z článku 37 odstavec 2 Listiny základních práv a svobod. Dle něj má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Výjimkou by tedy neměly být zejména ti lidé, kteří si placené právní služby nemohou finančně dovolit. Do současné doby však toto právo, za které je v prvé řadě zodpovědný stát, není dostatečně zajištěno.

Hlava 5. LZPS upravuje právo na soudní a jinou právní ochranu. Dle článku 36 odst. 1 se může každý domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Článek 37 odstavec 1 dále hovoří o tom, že všichni účastníci jsou si v řízení rovni. Nerovnost účastníků řízení však zpravidla způsobují jejich ekonomické možnosti si právní službu u těch, kteří ji poskytují, zaplatit.

KSČM, její poslanecký klub, legislativní komise, krajské a okresní výbory jsou si vědomy toho, že mnoho potřebných občanů si nemůže placenou právní službu dovolit. Nedostupnost bezplatné právní pomoci řeší tedy KSČM i většina regionálních organizací prostřednictvím svých členů s právním vzděláním, a krajské a okresní výbory organizují bezplatně jak právní pomoc, tak jinou pomoc občanům. O poskytování bezplatné právní pomoci organizacemi KSČM na krajské a okresní úrovni je velký zájem. Tato pomoc je však limitována informováním občanů o jejich právech a povinnostech tak, aby se alespoň částečně zorientovali v právní situaci, ve které se nacházejí. Rozsah právní pomoci závisí na zájmu právníků a advokátů, členů i nečlenů KSČM, kteří mají časové možnosti a jsou ochotni poskytovat právní pomoc občanům zdarma.

Bezplatné právní poradny KSČM fungují ve 12 krajích ČR, kromě krajů Vysočina a Královéhradeckého, jak vyplývá z dostupných údajů za rok 2015. Z krajských výborů poskytuje bezplatné právní poradenství krajský výbor strany v Praze, dalších 11 krajů poskytuje bezplatnou právní pomoc prostřednictvím 23 výborů v okresních městech, Pardubický kraj poskytuje právní pomoc i v České Třebové.

Na základě dlouholetých osobních zkušeností bych se rád zmínil o činnosti bezplatné právní poradny v Prostějově, která byla ustavena již počátkem 90. let minulého století. Právní služby poskytovali nejprve čtyři právníci, postupně 3, 2 a od listopadu 2013 poskytuje právní službu pouze jeden právník. Postupné snižování počtu právníků není způsobeno nezájmem občanů o tuto právní službu, ale časovým vytížením a jejich nezájmem. Nyní je na okresním výboře poskytována právní pomoc 1 x za dva měsíce. Občané jsou pro velký zájem o tuto službu evidováni v seznamu i dva měsíce předem.

Za období od listopadu 2013 do ledna 2016 poskytla bezplatná právní poradna v průběhu 13 poradních dnů porady 89 občanům. Většina dotazů směřovala k bytovým záležitostem (13), k dědictví (12), k rozvodům manželství (12), k vlastnictví nemovitých věcí (8), k exekucím (6), k pracovním úrazům a jejich odškodnění (6), a dále k výživnému na děti, k nájmu pozemků, ke sporům mezi občany, k uzavírání smluv a k otázkám v oblasti financí. Nejméně dotazů naopak bylo k věcným břemenům (1), myslivosti (1), a k občanskému soužití (1). Právní poradna je občany velmi žádaná a pro obyvatele města i okresu je to jedno z mála míst, kde je jim bezplatně poskytnuta kvalifikovaná právní rada.

Osobně jsem přesvědčen, že právní poradny v rámci KSČM mají pro občany dnes i pro budoucí období velký význam. Nelze odhadnout čas, kdy vládní koalice předloží návrh zákona o právní pomoci poslaneckého klubu KSČM poslanecké sněmovně k projednání a kdy bude schválen. Bezplatné právní poradny prokázaly svou opodstatněnost v 25 místech, kde jsou občany žádány a jsou pro ně prospěšné. Tato zkušenost může být inspirací pro ostatní okresní výbory v rámci zbývajících okresů naší republiky, které dosud právní poradny nemají. Jejich opodstatněnost pro potřebné občany i v dalších místech je nezpochybnitelná, ale i reálná. Doba ukazuje, že o bezplatné právní poradenství bude i v budoucnu stále zájem. I tímto způsobem KSČM naplňuje své ústřední heslo „Lidé s lidmi pro lidi.“


V Prostějově dne 11.3.2016                                                                        
                                        Josef Augustin
                               člen Komise pro legislativu a lidská práva
                                                                                                                   
                                                ÚV KSČM