Aktuality

Bezplatné právní poradny KSČM 
Právní pomoc je v českém právním prostředí součástí práva na spravedlivý proces. Mezi našimi občany však existují lidé, kteří se potřebují v mnoha případech domoci svých práv před soudem, nemohou si však dovolit platit právního zástupce či obhájce, a proto z finančních důvodů rezignují na uplatnění svých práv. KSČM a její poslanecký klub se již mnoho let snaží o odstranění překážek, ať již ekonomických, sociálních či jiných, které znesnadňují přístup občanů k právu a uplatnění jejich zákonných nároků.

Legislativní komise ÚV KSČM opakovaně připravila návrh zákona o bezplatné právní pomoci, kterou by garantoval stát a poslanecký klub návrh zákona v loňském roce do poslanecké sněmovny předložil. Zákon chce vytvořit systém a zabezpečit poskytování právní pomoci občanům i firmám. Smyslem zákona je, aby každý potřebný občan měl právo přístupu k právní pomoci, aby získal přehled o svých právech a povinnostech a mohl je uplatňovat ve svém dalším postupu.

Právo občanů na právní pomoc je přímo odvozeno z článku 37 odstavec 2 Listiny základních práv a svobod. Dle něj má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Výjimkou by tedy neměly být zejména ti lidé, kteří si placené právní služby nemohou finančně dovolit. Do současné doby však toto právo, za které je v prvé řadě zodpovědný stát, není dostatečně zajištěno.

Hlava 5. LZPS upravuje právo na soudní a jinou právní ochranu. Dle článku 36 odst. 1 se může každý domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Článek 37 odstavec 1 dále hovoří o tom, že všichni účastníci jsou si v řízení rovni. Nerovnost účastníků řízení však zpravidla způsobují jejich ekonomické možnosti si právní službu u těch, kteří ji poskytují, zaplatit.

KSČM, její poslanecký klub, legislativní komise, krajské a okresní výbory jsou si vědomy toho, že mnoho potřebných občanů si nemůže placenou právní službu dovolit. Nedostupnost bezplatné právní pomoci řeší tedy KSČM i většina regionálních organizací prostřednictvím svých členů s právním vzděláním, a krajské a okresní výbory organizují bezplatně jak právní pomoc, tak jinou pomoc občanům. O poskytování bezplatné právní pomoci organizacemi KSČM na krajské a okresní úrovni je velký zájem. Tato pomoc je však limitována informováním občanů o jejich právech a povinnostech tak, aby se alespoň částečně zorientovali v právní situaci, ve které se nacházejí. Rozsah právní pomoci závisí na zájmu právníků a advokátů, členů i nečlenů KSČM, kteří mají časové možnosti a jsou ochotni poskytovat právní pomoc občanům zdarma.

Bezplatné právní poradny KSČM fungují ve 12 krajích ČR, kromě krajů Vysočina a Královéhradeckého, jak vyplývá z dostupných údajů za rok 2015. Z krajských výborů poskytuje bezplatné právní poradenství krajský výbor strany v Praze, dalších 11 krajů poskytuje bezplatnou právní pomoc prostřednictvím 23 výborů v okresních městech, Pardubický kraj poskytuje právní pomoc i v České Třebové.

Na základě dlouholetých osobních zkušeností bych se rád zmínil o činnosti bezplatné právní poradny v Prostějově, která byla ustavena již počátkem 90. let minulého století. Právní služby poskytovali nejprve čtyři právníci, postupně 3, 2 a od listopadu 2013 poskytuje právní službu pouze jeden právník. Postupné snižování počtu právníků není způsobeno nezájmem občanů o tuto právní službu, ale časovým vytížením a jejich nezájmem. Nyní je na okresním výboře poskytována právní pomoc 1 x za dva měsíce. Občané jsou pro velký zájem o tuto službu evidováni v seznamu i dva měsíce předem.

Za období od listopadu 2013 do ledna 2016 poskytla bezplatná právní poradna v průběhu 13 poradních dnů porady 89 občanům. Většina dotazů směřovala k bytovým záležitostem (13), k dědictví (12), k rozvodům manželství (12), k vlastnictví nemovitých věcí (8), k exekucím (6), k pracovním úrazům a jejich odškodnění (6), a dále k výživnému na děti, k nájmu pozemků, ke sporům mezi občany, k uzavírání smluv a k otázkám v oblasti financí. Nejméně dotazů naopak bylo k věcným břemenům (1), myslivosti (1), a k občanskému soužití (1). Právní poradna je občany velmi žádaná a pro obyvatele města i okresu je to jedno z mála míst, kde je jim bezplatně poskytnuta kvalifikovaná právní rada.

Osobně jsem přesvědčen, že právní poradny v rámci KSČM mají pro občany dnes i pro budoucí období velký význam. Nelze odhadnout čas, kdy vládní koalice předloží návrh zákona o právní pomoci poslaneckého klubu KSČM poslanecké sněmovně k projednání a kdy bude schválen. Bezplatné právní poradny prokázaly svou opodstatněnost v 25 místech, kde jsou občany žádány a jsou pro ně prospěšné. Tato zkušenost může být inspirací pro ostatní okresní výbory v rámci zbývajících okresů naší republiky, které dosud právní poradny nemají. Jejich opodstatněnost pro potřebné občany i v dalších místech je nezpochybnitelná, ale i reálná. Doba ukazuje, že o bezplatné právní poradenství bude i v budoucnu stále zájem. I tímto způsobem KSČM naplňuje své ústřední heslo „Lidé s lidmi pro lidi.“


V Prostějově dne 11.3.2016                                                                        
                                        Josef Augustin
                               člen Komise pro legislativu a lidská práva
                                                                                                                   
                                                ÚV KSČM
Žádné komentáře