Okénko poslance Josefa Nekla

Problém – černé skládky

    Veřejnou diskuzi v posledních dnech vyvolává likvidace černých skládek. Zejména inovovaný přístup v nově připravovaném zákoně o odpadech. V zákoně, který je v současné době v připomínkovém jak meziresortním, tak legislativním řízení. Zejména některým politikům se nelíbí, že za pořádek na svém majetku bude odpovídat i majitel nemovitosti či bude nucen strpět likvidaci takové skládky na svém pozemku. Vlastník jakéhokoliv majetku si musí být vědom i své odpovědnosti za jeho stav. A jak to někdy skutečně je, může potvrdit nejedna samospráva. Ale vraťme se k diskutovanému problému – černé skládce. Otázku černých skládek v nově navrhovaném zákoně o odpadech řeší především § 11. Oproti dnešnímu stavu, kdy likvidaci černé skládky, ať vznikne kdekoliv a přičiněním kohokoliv na katastru obce, zajišťuje obec, dochází k posunu odpovědnosti i vůči majitelům nemovitosti, ve většině případů pozemků. Pokud se na katastru obce vyskytne černá skládka, bude majitel pozemku (pokud je znám) vyzván k jejímu odstranění – likvidaci. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, tzv. trojkové obce, vyvolá správní řízení. V rámci tohoto řízení bude dokazováno, zda černou skládku založil sám vlastník pozemku, či zda vznikla živelně a její původce je neznámý. Pokud se prokáže, že skládku na svém pozemku založil vlastník, bude povinen tuto skládku likvidovat na vlastní náklady i s udělením sankce. U sporných případů zůstává možnost odvolání a přešetření. Pokud se prokáže, že vlastník pozemku není původce černé skládky (jistě si majitel pozemku nezaveze vlastní majetek stovkami pneumatik, barely s nebezpečným odpadem či několika náklaďáky stavební sutě), a původce skládky zůstane neznámý, je povinností obce černou skládku zlikvidovat jako doposud. A to na základě výběrového řízení, kdy bude vybrána firma, která je k této činnosti oprávněna. Jedinou povinností majitele pozemku, jak je uvedeno výše, je strpět na svém majetku likvidaci skládky. V novém programovacím období je možno na takovou likvidaci obcí požadovat od ministerstva životního prostředí dotaci. Mnozí majitelé pozemků a zejména někteří politici vyjadřují obavu, že po likvidaci černé skládky dojde k újmě na majetku, poškození pozemku, například znehodnocení pozemku těžkou technikou. Jsem přesvědčen, že účelově předjímají. Zákon ani prováděcí vyhlášky nejsou dopracovány, nejsou předloženy k diskusi v Poslanecké sněmovně. Až bude dikce tohoto zákona opravdu známa a vyskytnou se v něm sporné body, je na poslancích a senátorech, aby v rámci pozměňovacích návrhů vyjádřili svá stanoviska. Například pokud bude chybět náprava škod způsobená likvidací černé skládky jako součást likvidace černé skládky.
    Je smutné, že stále a znovu černé skládky vznikají, že mezi námi žijí lidé, kteří nejsou ochotni žít podle nejzákladnějších pravidel soužití a nejzákladnějších pravidel ochrany vlastního životního prostředí. Jde o ohrožení kvality spodních i povrchových vod, jde o kontaminaci půdy, jde o zhoršování kvality ovzduší, jde o bezpečnost lidí i zvěře. Všímavost nás všech a samozřejmě i majitelů nemovitostí či těch, co je využívají ke svým podnikatelským záměrům, může mnohým černým skládkám zamezit, a tím například ušetřit finance na jejich likvidaci pro smysluplnější využití.

Josef Nekl, poslanec za KSČM, místopředseda Výboru pro životní prostředí 
Žádné komentáře