Okénko poslance Josefa Nekla

Haló noviny dne 10. listopadu 2015


 
Rozhovor Haló novin s poslancem Josefem Neklem (KSČM)


Zemědělci bývají často kritizováni, že se k přírodě nechovají zrovna šetrně...
Zemědělství vždy šlo ruku v ruce s životním prostředím, v němž se provozovalo. Zemědělci jsou si vědomi, že by měli hospodařit tak, aby zásahy do přírody byla co nejméně devastující a naopak, aby příroda pomáhala zemědělcům. S tím, jak obyvatel planety rychle přibývá, zvětšují se ve světě plochy pro zemědělskou výrobu a tím se ovlivňuje i životní prostředí. Je pravda, že i negativním směrem. I u nás se odvodňovaly mokré půdy, aby se získala půda úrodná, a dnes začínají vysychat. Napřimovaly se toky řek, tehdy to byl pokrok, ale dnes rychlý průtok krajinou ovlivňuje spodní vody atd. Zemědělství a životní prostředí spolu souvisejí, ostatně ve většině krajů jsou společné odbory zemědělství a životního prostředí, které vykonávají státní správu.

V čem je tedy problém?
Chybí ucelená strategie venkova. Vyhlašují se různé programy, tu na čističky, tu na to či ono, ale ucelená strategie státu, stejně jako v energetice, dobývání nerostných surovin aj. není. Napomohla by rozvoji venkova, kvalitě života obyvatel a samozřejmě i zemědělství a životnímu prostředí.

Základním výrobním prostředkem zemědělství je půda...
Dosud trvají problémy s prodejem půdy, které začaly po roce 1990. Mnohdy jsou nevyjasněná vlastnická práva a vstoupily do toho i církevní »restituce«. Zamíchaly kartami a některé obce a podnikatelské subjekty, ať už to jsou jednotlivci nebo právnické osoby, si nejsou jisti dnem ani hodinou, kdy katolická církev udeří a vyrukuje se svými nároky. Někdy oprávněnými, ale mnohdy i neoprávněnými. Potom začínají problémy s ochranou půdy.
Před dvěma lety byla přijata novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Zpřísnila vyjímání půdy pro jiné účely.  Naštěstí prošla v původní podobě, protože pozměňovací návrhy ze Senátu ji rozmělňovaly a význam novely by prakticky zlikvidovaly. Podle dnes platného zákona je vynětí zemědělské půdy dnes finančně tak náročné, že pro investory je často dražší než samotná stavba. Města a obce by pro průmyslové zóny měla vyžívat brownfieldy, nevyužité a prázdné objekty pro podnikatelské a jiné záměry. To je v pořádku, ale nyní máme dojem, že zákon je tak tvrdý, že neumožňuje rozvoj malých obcí, individuální výstavbu rodinných domků či uvedení do souladu katastrálních map se skutečností. To by měla řešit další připravovaná novela zákona. Je třeba se pobavit o tom, co je prospěšné pro obce a pro lidi, a co by v žádném případě nemělo ohrozit ochranu půdy.  V žádném případě nejde o ulehčení developerským projektům.

Půdu ničí developeři, ale i eroze. Chtějí zemědělci s vidinou okamžitého zisku vyždímat z půdy co nejvíce bez ohledu na budoucnost?
Velikost půdních bloků a hospodaření monokulturami se řeší i na půdě sněmovny. Panu Babišovi se vyčítá, že pěstuje pouze řepku na to, aby vyráběl přísady do pohonných hmot. Často se na biopaliva používá i cukrová řepa nebo nekvalitní obilí, které není vhodné ani na krmení. V každém případě pěstování monokultur a porušování osevních plánů, které nastalo před pár lety, negativně ovlivňuje životní prostředí. Musíme kvitovat snahy ministerstva zemědělství i osobně ministra Jurečky, aby se dosáhlo návratu k dodržování osevních plánů tak, aby se půda zkvalitňovala a nedocházelo k erozi.

Dokáží zemědělci svou produkci dostatečně zhodnocovat?
Chybí využití českého zemědělského potenciálu, protože velká část naší produkce, zejména dnes mléčné, se díky cenové politice vyváží nezpracovaná. Obchodní řetězce dovážejí levnější zahraniční potraviny. Snad se blýská na časy, protože nejen sami zemědělci, ale i ministerstva průmyslu a obchodu, zemědělství i životního prostředí pochopila, že třeba vytvořit určitý řetězec, jakým byl kdysi náš zemědělskoprůmyslový komplex. U nás vyrobit, zpracovat a prodat. Pomůže to zemědělství, venkovu i ekonomice českého státu.

Vraťme se životnímu prostředí.
Využívání krajiny je málo odpovědné, jako by patřila všem a zároveň nikomu. Netýká se to jen zemědělců, ale i průmyslu a chování jednotlivých občanů.
Kvůli zemědělství ubývá biodiverzita. Ubývají některé druhy zvěře, její stanoviště jsou ničena. V posledních letech dochází k významnému poklesu ekologické stability krajiny. Značně pokročila eroze půdy a klesá retenční schopnost krajiny. Velká sucha pak střídají velké povodně. Jsou to nejen následky výkyvů počasí, ale i toho, že o půdu se nepečuje tak, jak by si zasloužila. Samozřejmě je tu i ekonomický tlak, diktát Evropské unie, která nám určuje co a jak a jestli to tak nebude, tak nebudou dotace. Takový diktát bez znalosti místních podmínek může škodit životnímu prostředí.
Nástroje možné ochrany jsou v rukou krajů a ministerstva životního prostředí. Některá území mohou být zvláště chráněná, např. území začleněná do soustavy Natura 2000. V rukou krajů jsou velké územní plány a mohou ovlivňovat, co kde bude či nebude. Velkou roli v ochraně půdy hrají poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Mohou pomoci také různé biofarmy?
Moderní je dnes ekologické hospodaření bez chemie. Dříve to býval normální způsob hospodaření. Ekologický produkční systém umožňuje vyrábět vysoce kvalitní potraviny, a je nedílnou součástí agrární politiky České republiky. Kromě produkce biopotravin přispívá ekologické zemědělství k lepším životním podmínkám chovaných zvířat, ke zvýšení biodiverzity životního prostředí a jeho kvalitě. Ekologické zemědělství jako obor vzniklo po druhé světové válce jako reakce na stále větší intenzifikaci zemědělské výroby. Ta sice po válce zajistila soběstačnost ve výrobě potravin, ale také se výrazně podílela na poškozování krajiny a životního prostředí jako celku. V některých případech došlo i ke snížení kvality potravin, protože používání některých chemických přípravků jako třeba DDT mohlo ohrožovat zdraví. Ale v té době nic jiného nebylo. Reakcí byl vznik ekologického, též organického nebo biologického zemědělství jako samostatného oboru. Nesmíme si je však představovat jako neefektivní hospodaření, které má velmi vysoké vstupy a velmi nízké výnosy. Dodržováním přísných zásad sice vznikají vyšší náklady např. na ruční práci a pohodu zvířat, ale výnosy jsou celkem vysoké a je s nimi možné počítat pro zásobování obyvatelstva. Ekologické zemědělství má navíc i mimoprodukční význam; respektuje přírodní systémy, v nichž se provozuje, určitě se podílí na zachování kvality půdy a vod. Klade důraz na zdraví rostlin a biologickou rozmanitost. Myslím, že je i odpovědnější k využívání přírodních zdrojů.
Na druhé straně biopotravina nemusí vždy být tím nejzdravějším. Nedá se zatím dokázat, že biopotraviny jsou zdravější než produkty konvenčního hospodaření. Vědci se o tom stále dohadují. Ale některé biopotraviny mohou být rizikové například kvůli pouhým okem neviditelným plísním, protože nejsou ošetřeny konzervačními přípravky. Je třeba se na to dívat střízlivě a neupadat do extrémů. Dnes se navíc i ve velkovýrobě zachovávají postupy, které kvalitu potravin chrání. I proto, že chemické látky jsou drahé a nepoužívají se v takovém množství. Zemědělci počítají gramy na metr čtvereční, aby neplýtvali.

Co v této souvislosti považujete za největší problém?
Velkým nešvarem současného konvenčního zemědělství je dodávání živin z externích zdrojů (mimo zemědělský podnik), což znamená syntetická hnojiva. Jistě jsou velmi kvalitní, pomohou výrobě a usnadní práci, ale nepomáhají kvalitě půdy. Živočišná a rostlinná výroba byla vždy propojena, ale dnes se někdo specializuje jen na obilí a jiný na prasata, mléčný skot apod. Chlévská mrva se přirozeně používala na zkvalitňování půdy, dnes k tomu díky specializaci na rostlinnou a živočišnou výrobou mnohdy nedochází. Tím více se pak u těch hospodářů, kteří nemají živočišnou výrobu, používá chemie.
Zemědělství aktivně velmi nepříznivě ovlivňuje 70 procent všech druhů ptáků a 49 procent rostlin. Lidská činnost, která nám zajišťuje potravu, ničí biologickou rozmanitost. Existuje mezinárodní dohoda o biologické rozmanitosti, k níž přistoupila i naše republika. Dohoda ukládá podporovat takové hospodaření, které bere ohled na zvířenu a ptactvo i na hmyz a rostliny. Ekologické zemědělství je s ní v souladu.

Když vládnou aktivisté
 
    Na říjnovém zasedání Zastupitelstva statutárního města Přerova se koalice složená s aktivistických hnutí a slepenců opět vyznamenala. Vládnutí bez jasného politického programu, řízení města bez koncepce, řešení aktuálních žádostí stylem odezdi ke zdi. Řada rozdělaných priorit z minulého období dobíhá (rekonstrukce chodníků), někde je znát, jak to bývá, setrvačníkový efekt.  Naštěstí!
    Posuďte sami. Občany města Přerova doslova zvedlo ze židlí rozhodnutí koaliční většiny nepřispět nicotnou částkou 10.000,-- Kč spolku Fantazy Přerov. Nic zvláštního, protože mnohdy nelze vyhovět všem. Ale platí jisté pravidlo, že ten, kdo výborně reprezentuje své město, zaslouží si podporu. Spolek Fantazy sdružuje dívky od nejmenšího věku až po juniorky v mažoretkovém sportu. A práce trenérek má úspěchy. V roce 2013 zlato z mistrovství světa kategorie skupina mix (v té době ještě pod hlavičkou Atlas a Bios Přerov), v roce 2014stříbro z MS v kategorii junior skupina mix a bronz v kategorii duo junior. V tomto roce mistryně Evropy v polském městě Kedzierzyn-Kozle a zlato na srpnovém pražském mistrovství světa. A samozřejmé jsou doprovodná vystoupení na městských akcích, naposledy pak vystoupení při návštěvě delegace v partnerském holandském městě Cuik. Ale k zamítnuté částce – celkové náklady na účast v Praze činili 45.000,-- Kč. Část hradí spolek Fantazy, ubytování a stravování hradí rodiče. Požadovaný příspěvek měl sloužit na částečné pokrytí dopravy autobusem v hodnotě 14.000,-- Kč. A abych byl spravedlivý. Fantazy žádala počátkem roku v rámci grantového programu na kulturní činnost 50.000,-- Kč. Obdržela 10.000,-- Kč.
    Vedle této žádosti obdržela Rada města jinou. Římskokatolická farnost v Přerově požádala o dotaci 15.000,-- Kč na uložení kosterních ostatků v kryptě kaple sv. Jiří. Zde je nutno podotknout, město se již podílí finančně na rekonstrukci kaple vedle Olomouckého kraje.  Jedná se o částky v řádu stovek tisíců. Rada, i přes nedoporučení ekonomického odboru, materiál na zastupitelstvo předložila s doporučení dotaci udělit. A samozřejmě uspěla. K čemu bude dotace sloužit? K nákupu dvou dubových rakví po 6,500,-- korunách a na mzdu pracovníků pohřební služby. A pan farář upozorňuje, že kdyby dvě rakve nestačili, bude potřebovat ještě na jednu. Nechci vypadat jak barbar. Úcta k ostatkům zemřelým a jejich pietní uložení je znakem kulturního národa. Nic proti tomu. Ale nezdá se vám, že církev dostává dost od nás všech jak v majetku, tak ve financích?
    Vše dopadlo dobře. Ihned na zastupitelstvu klub KSČM slyšel na výzvu jednoho občana a do sbírky pro děvčata cvičící mažoretkový sport vložilo 1.000,-- Kč. A dle mých informací byla za několik dnů částka 10.000,-- Kč bezmála občany naplněna.
    A perlička na závěr. Dlouhá léta uděluje město Přerov cenu Jana Ámose Komenského občanům, rodákům i ve městě žijícím, kteří ve svých oborech vynikli a organizacím, které dělají městu čest. Za posledních 25 let to bylo přibližně 200 medailí. Ale pro dnešní mocipány nejsou letošní návrhy dle předloženého materiálu na zastupitelstvo, akcentovány, protože u těchto osob nejde o mimořádnost a výjimečnost. Nejenže tím naši aktivisté ve vedení města degradovali předchozí odměněné, ale jistě se hluboce dotkli cti navržených. Posuďte sami. Pár příkladů ze 17 návrhů: Smíšený pěvecký sbor Vokál, od roku 1963 reprezentuje město doma i v zahraničí. Petr laga, navržen KSČM, dlouholetý činovník ve sportu, odborovém hnutí, zasloužil se o budování dětského tábora v Přerově-Čekyni, dlouholetý zastupitel, dnes předseda osadního výboru. Jiří Polčák, přední český mykolog, organizuje výstavy hub přesahující rámec regionu. Loutkové divadlo Sokol Přerov – ke 100. výročí založení. Radek Štěpánek, významný světový tenista. Mohl bych jmenovat další, kteří vynikají v oblasti sportu či kultury. Jó kdyby byli nominování současní lídři přerovské radnice, to by bylo něco jiného. Tam jistou výjimečnost vidím i já.  
    Lidé už prozřeli, komu dali ve volbách hlas. Obrovské nadšení z aktivistických hesel opadlo a nyní čekají, kdy se koalice ANO 2011, Společně pro Přerov tvořená Věcmi veřejnými, Zelenými a neustálými kritiky všeho v minulém období skončí, jako v mnoha městech. Věřím, že podobnou chybu voliči neudělají ani při krajských a dalších volbách. Vládnutí na základě koblihů, párků a planých slibech nebude to pravé ořechové pro nikoho z nás.

Josef Nekl, zastupitel města a poslanec (KSČM)
    

 

Velvyslanectví Ázerdbajdžánské republiky

Ve čtvrtek 22. října, jsem se ve večerních hodinách zúčastnil setkání Meziparlamentní skupiny ČR - Ázerbajdžán s velvyslancem Ázerbajdžánské republikyjeho exelencí Faridem Shafiyevem a pracovníky ambasády v prostorách Ázerbajdžánského velvyslanectví. Přátelské vztahy mezi oběma zeměmi se v posledním období rozvíjejí. Svědčí o tom nedávné návštěvy prezidenta Miloše Zemana, předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, ministra průmyslu Jana Mládka a dalších představitelů ČR v Ázerbajdžánu. Rozvíjí se spolupráce v oblasti obchodu, průmyslu, podílu na vědě a výzkumu či podpoře mladých lidí z Ázerbajdžánu při studiu na vysokých školách v ČR. Toto setkání poslanců s představiteli Ázerbajdžánu v ČR bylo dalším krokem k prohloubení přátelství formou poslanecké diplomatické aktivity. O významu spolupráce s Ázerdbajdžánskou republikou svědčila i účast předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka a místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa.

Cítí se vůbec vláda odpovědna Poslanecké sněmovně?

27. října rámno začalo jednání Poslanecké sněmovny. Projednat se musí dle předkladatelů - to je vlády a její koalice ve Sněmovně -samé důležité zákony. V tuto chvíli už dvě a čtvrt hodiny běží diskuse k novele školského zákona. Nejvíc excelují poslanci ODS, kteří se zuby nehty brání přijetí paragrafů, kdy bude povinná docházka dětí do mateřské školy rok před nástupem do školy základní. Jde o to, že asi 10 % dětí se předškolního vzdělávání nezúčastní, z toho 5 % dětí žije v prostředí nedostatečně motivujícím a povinná docházka jim usnadní přestup do základního vzdělávání. Kromě paní ministryně školství Valachové, která sedí u stolku předkladatele za řečništěm, je zájem vlády o jednání udivující (viz foto). Přitom sama vládní koalice svolává čím dále tím více schůzí mimo termín pro ně určený. Fotografie byla pořízena ve 14 hodin 18 minut. A na jednání od 16,00 hodin, kdy bude zahájena další, tentokrát mimořádná schůze, bude jistě rušno. Hned první zákon k projednání je vládní návrh zákona o loteriích z pera ministra financí a jeho týmu. No jo, ale pan ministr maká, až se z něho kouří. Asi horkem, protože tráví svůj čas na dovolené v Dubaji. Že by už sháněl vánoční dárky? Rozsvítí se občanům, jeho obdivovatelům, konečně v hlavičce kontrolka? On si totiž dělá legraci i z nich.

Ekologie naoko

Již několik dní jsme informováni, že vykazované emisní údaje, potřebné pro homologaci vozů uváděných na trh v jednotlivých zemích, nebyly zcela v souladu s normami, které měly dodržovat. Protože nejsem odborník, nebudu se vyjadřovat k reálnosti požadavků, které před výrobce dieslových motorů postavila ve své době Evropská komise.

V pondělí oznámila i automobilka Škoda, že se ovlivňování emisí u naftových motorů týká také 1,2 milionu škodovek. Další miliony automobilů sjely z výrobních linek koncernu Volswagen, ať již VW či Audi. Škodovka montovala motory dodávané skupinou Volswagen, motory o zdvihovém objemu 1,6 a dva litry pod typovým označením EA 189. Dnes se tyto motory do škodovek nemontují. Vozy, které dnes sjíždějí z výrobních linek, jsou v souladu s požadavky EURO 6 a splňují, podle vyjádření výrobce, zákonné požadavky a předpisy v oblasti životního prostředí.


Čerstvě je zveřejněna zpráva ekologické skupiny Transport&Environment, spolupracovníka s Evropskou komisí, která tvrdí, že odhalený emisní skandál je pouze špičkou ledovce, protože i u dalších automobilek může jít o velké rozdíly při laboratorním testování na emise oxidu uhličitého a oxidu dusíku a skutečnými hodnotami vykazovanými v provozu. Mělo by následovat emisní šetření i u dalších automobilek. Ty se tomuto nápadu ostře brání.

Proč se k tomuto tématu vyjadřuji, když se vyjádřila řada odborníků–techniků? Můj pohled bude poněkud z jiného úhlu. Protože jsem zevrubně informován o tom, kolik finančních prostředků z rozpočtů jednotlivých zemí, a dosti podrobně z rozpočtu České republiky, se vydává na ochranu životního prostředí. Na neustálé snižování oxidů uhlíku i dusíku v ovzduší. (Jen připomenu, na co řada občanů dosáhla v minulých letech a v následujících budou mít další možnost – programy Zelená úsporám či tzv. Kotlíkový program.) Pořádají se různé odborné regionální a celosvětové konference, které mají ukázat cestu, jak zabránit postupnému oteplování a tím prudkým změnám v klimatu Země. Je na ně vynakládáno nemálo prostředků. Nejbližší konference k ochraně klimatu se uskuteční zanedlouho v Paříži. Na druhé straně je honba za co největším ziskem, obcházení norem, které vyžadují vysoké prostředky na vývoj nových technologií.

Suma sumárum: tento problém bude stát obrovské finanční prostředky, které vynaloží automobilky na sankce a odškodnění. Další obrovské sumy a možná i problémy se zaměstnaností přinese snížení prodeje a tím výroby nejen u samotných automobilek, ale i dodavatelů součástí. A kvůli neplnění proklamovaných ukazovatelů z jejich strany byly vyhozeny oknem i nemalé prostředky určené pro zlepšení ovzduší a kvality života lidí. Ale co vlastně očekávat od systému, kde zisk je nade vše.

Josef NEKL, poslanec, místopředseda sněmovního výboru životního prostředí (KSČM)

Intervence u paní ministryně školství Valachové

 Před časem se na mě obrátily zdravotní sestry z Fakultní nemocnice Olomouc, které pro zvýšení své kvalifikace studují kombinovanou formou na fakultě zdravotnických věd, obor všeobecná sestra na UP Olomouc. Studijní program je stejný, jak pro sestry s dlouholetou praxí a získanou kvalifikaci na středních zdravotních školách, tak pro děvčata, které přicházejí ze středních škol (například z gymnázií nebo jiných středních škol bez jakékoliv praxe). Velkým problémem je zejména nutnost praktických hodin v provozu nemocničních oddělení. Nebudu se mnoho rozepisovat, ale 62 směn praxe pro sestry z ostrého provozu, které v oboru pracují 10, 15 či 20 let je poněkud komické, zvlášť když pracují v nepřetržitém provozu. Ani dovolená by jim nestačila. Přitom teoretické přednášky jsou velmi krácené. O situaci jsem informoval paní ministryni školství Kateřinu Valachovou a žádal o řešení. Dnes, v průběhu jednání sněmovny, jsem s ní opět hovořil. Situací se zabývá, jednala o tom i na poradě rektorů vysokých škol. Zprávu dostanu v nejbližších dnech.
Na  fotografii s paní ministryní  diskutuji o pokroku v projednávání mého podnětu.

Nechutné překřikování u Moravce

Tak jsem si po dlouhé době sedl k Otázkám Václava Moravce. Také jste to viděli? Souboj dvou kohoutů z hodně špinavého smetiště. Vystoupení ministra Babiše nezklamalo. Arogantní, neschopen vyslechnout názor druhého (i když to byl pan Kalousek), moderátor mu vadil a jako vždy stejný scénář: nebýt mě, republika se zhroutí, já zavedl pořádek, já odvádím mnoho daní (ale proč nemá doposud i po několikaměsíčních urgencích ANO jako politické hnutí zaplaceno DPH?), já jdu proti korupci, já říkám, JÁ jsem NEJLEPŠÍ a nikdo mi do toho nebude mluvit - ani koaliční partner. Jak se zpívá v jedné písni Olympicu: já, já, já, jenom já...Nezdá se Vám, že Věci veřejné a pan Bárta, LIDEM a paní Peak, Úsvit a pan Okamura (i když zde s rezervou) jsou jen slabým odvarem pana Babiše a JEHO - jak sám řekl - ANO2011? Přátelé, pro mnohé diváky to byla taškařice u nedělního oběda. Ale ona to taková taškařice zase není. Díky mnohdy značné nepřipravenosti páně Babiše to zažíváme pravidelně na jednání Sněmovny. Stálému opakování těch a jedněch samých frází nahrává na smeč matadorům Kalouskovi, Laudátovi, Stanjurovi. Pak pláče, že opozice brání projednávání toho či onoho. Zde se v žádném případě nezastávám výše jmenovaných matadorů. Ti mají na hlavě másla dost za předchozí destrukční vládnutí. A nejednotnost v řadě prohlášení představitelů vládní koalice vyvolává mnohdy chaos na politické scéně. A konsensus dohodnutý na jednání orgánů Sněmovny jako první a prakticky stabilně poruší hnutí ANO2011, protože oni přece makajů!!! Někdy ale nevím, v čí prospěch. Pardon, vím, Ale řadový občan této země to není.
A poslední postřeh z dnešní překřikované. Nevím již několik let, kde se bere nebetyčná drzost pana Kalouska. Dnes opět perlil a korunoval svá vystoupení: opoziční poslanci nemohou být poslanci druhé, třetí či čtvrté kategorie. Že ho hanba nefackuje! Jak se choval, když vládl! Jak se ironicky vysmíval vystoupení komunistických poslanců demokraticky zvolených do demokratického parlamentu! Jak se svými koaličníky znemožňoval vystoupení opozice! My jsme pro něho nebyli poslanci druhé, třetí či čtvrté kategorie. Troufnu si tvrdit, že ani té páté.

Přeji vám hezký zbytek neděle.
Váš poslanec Josef Nekl
1  
2  
3  
4