Přehled tisku

K reformě financování regionálního školství


 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravuje reformu financování regionálního školství s účinností od 1. 1. 2019. Lze konstatovat, že dosavadní systém normativního financování na »žáka« má řadu nedostatků:
Nelze zohlednit velikostní strukturu mateřských a základních škol.
Nelze zohlednit oborovou strukturu, apod.
Současný systém se vyznačuje rozdíly ve výši krajských normativů, stejný obor vzdělání v různých krajích má jiný krajský normativ – státní finanční podporu.
Navrhovaná změna financování se zabývá nárokovými i nenárokovými složkami platů jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků. Reforma se týká financování pedagogické práce, nepedagogické práce financované ze státního rozpočtu, rezervou a příplatky k oborovým normativům (zvýšená podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Reforma se soustřeďuje na oblast financování škol a školských zařízení zřizovanými kraji, obcemi a svazky obcí. Financování soukromých a církevních škol nebude navrženým systémem financování zásadním způsobem dotčeno.
Tento rozdílný přístup ke zřizovatelům ve financování z úrovně MŠMT musím odmítnout. Systém financování by měl být sjednocen. Každá škola, školské zařízení by mělo být financováno ze státního rozpočtu podle stejného principu bez ohledu na zřizovatele.

Zdeněk ŠVEC, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro školství (KSČM)
Žádné komentáře