Volby do krajského zastupitelstva a Senátu PČR dne 7. a 8. října 2016

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM 2016-2020

PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

před čtyřmi lety jsme se stali poprvé součástí koalice, která převzala řízení Olomouckého kraje. S oprávněnou hrdostí můžeme říci, že jsme se svých úkolů v samosprávných orgánech kraje zhostili se ctí. V rámci koalice jsme všichni pracovali v zájmu a ve prospěch občanů. Bude-li tato spolupráce trvat i nadále, bude možné naplňovat strategické cíle dalšího rozvoje, které samozřejmě přesahují horizont jednoho volebního období. Uspějí-li kandidáti KSČM i v následujících krajských volbách, budou moci pokračovat v naplňování smysluplné politiky všestranného rozvoje našich měst a obcí a dále přispívat k zlepšování podmínek života jejich občanů.

Ucházíme se o důvěru občanů pro další období a děkujeme za hlasy voličů.

 

V následujících bodech my kandidáti do zastupitelstva kraje za KSČM uvádíme stručnou charakteristiku toho, jak chceme v samosprávných orgánech kraje v rámci možných kompromisů pracovat.

.

 1. Rozvoj kraje:

 

 • Hospodárně nakládat s majetkem kraje, sestavovat vyrovnaný rozpočet kraje.

 • Účelně a průhledně vynakládat finanční prostředky kraje, státu i z dostupných dotačních titulů.

 • S  využitím fondů EU realizovat efektivní projekty přínosné pro občany kraje.

 • Intenzivně spolupracovat s obcemi vyčleněnými z vojenského újezdu Libavá.

 • Eliminovat nebezpečí hrozící občanům z povodní dobudováním systému protipovodňových opatření na řekách Moravě, Bečvě a Odře.

 • Realizovat programy ekonomického rozvoje kraje zajišťující především rozšíření množství pracovních míst a trvalé zvyšování životní úrovně všech skupin obyvatelstva. Zvýšenou pozornost a podporu věnovat oblasti Jesenicka.

 • Při realizaci významných projektů kraje využít v maximální míře možnosti získání evropských dotací v plánovacím období 2014 - 2020.

 • Pokračovat ve vlastní, rozumné dotační politice kraje (z prostředků kraje) při podpoře obcí a nejrůznějších společensky prospěšných podnikatelských a občanských subjektů, působících na teritoriu kraje.

 • Podílet se na urychleném jednání a zahájení realizace průmyslové zóny na území bývalého vojenského letiště v Přerově Bochoři i při částečném zachování leteckého provozu pro armádu i civilní objekty.

 

 

 1. Zdravotnictví a sociální oblast:

 

 • Nepodporovat privatizaci zdravotnických a sociálních zařízení.

 • Jednoznačně podporovat navýšení kapacit domovů pro seniory ...

 • Podporovat růst počtu lůžek následné péče a sociálních lůžek v lůžkových zdravotních zařízeních  kraje a rozvoj těchto zařízení celkově.

 • Posílit vzájemnou koordinaci činností jednotlivých organizací působících v sociální oblasti bez ohledu a to, zda se jedná o organizaci zřizovanou krajem nebo organizaci soukromou.

 • Přispět k efektivnějšímu využití finančních prostředků vstupujících do zdravotnických a sociálních zařízení.

 • Zabezpečit rozšíření služeb zdravotnické záchranné služby s cílem pokrýt celé území kraje. K zabezpečení této služby v oblasti Zlatých Hor, Javornicka na Jesenicku využít spolupráce se záchrannými službami Polské republiky.

 • Odmítat omezování a rušení zdravotní péče na území kraje, omezování či rušení rozsahu, kvality a dostupnosti sociálních služeb pro občany kraje..

 • Důsledně se zasazovat o obnovení stomatologických i všeobecně lékařských pohotovostních služeb pro dospělé i děti všude tam, kde byly zrušeny.

 • Usilovat o obnovení lékařské pohotovostní služby nikoliv pouze v kapacitách velkých poskytovatelů léčebné péče, ale i v menších městech a střediskových obcích, kde byla dříve poskytována.

 • Kategoricky se zasazovat o potřebný rozsah léčebné péče na území Olomouckého kraje.

 • Prosazovat racionalitu v hospodaření ve zdravotním systému Olomouckého kraje, zejména společné nákupy léků a zdravotnického materiálu.

 • Prosazovat racionální sociální politiku ve prospěch všech potřebných občanů.

 • Nekompromisně usilovat o spravedlivé a proporcionální financování sociálních služeb v Olomouckém kraji.

 

 1. Doprava, dopravní infrastruktura:

 

 • Zachovat rozsah a zlepšování kvality dopravní obslužnosti.

 • Vycházet z požadavku že železniční doprava musí být páteřní dopravou pro zajištění dopravní obslužnosti. Nedopustit rušení tratí a omezování zastávek.

 • Podporovat rozvoj integrovaného systému dopravy v Olomouckém kraji, který zabezpečí časovou a místní provázanost jednotlivých spojů a druhů veřejné dopravy.

 • V návaznosti na dobudování železničního koridoru sever – jih podporovat pokračování výstavby železničního překladiště v Lověšicích.

 • Ve spolupráci se sousedními kraji zabezpečit provázanost integrovaných dopravních systémů na hranicích kraje.

 • Dobudovat kvalitní silniční síť na celém území kraje. Dokončit dálniční úsek D 1 mezi Říkovicemi a Lipníkem nad Bečvou.

 • Podporovat urychlené dobudování R 35 - Přerov-Olomouc-Hradec Králové.

 • Podporovat zkvalitnění silničního tahu od jihu na sever včetně návazného napojení komunikací do Polska.

 • Zahájit přípravu a realizaci výstavby východní tangenty ve městě Olomouci.

 • Usilovat o zajištění finančních prostředků na opravy, údržbu a rozvoj komunikací ve vlastnictví kraje, proporcionálně ve všech okresech, s důrazem na údržbu a opravy silnic II. a III. třídy. Zaměřit se na využití prostředků z EU.

 • Prosazovat zlepšení dopravní situace a životního prostředí občanů Prostějova odkloněním části automobilové dopravy mimo městský okruh, a to prostřednictvím severního obchvatu města.

 •  

4. Mládež, školství, kultura, sport:

 

 • V rámci optimalizace středního a učňovského školství se zaměřovat nejen na školská zařízení ve správě kraje, ale podporovat všechna školská zařízení daného oboru ve spolupráci s odborníky, regiony a rodiči. Nedopustit, aby optimalizace znamenala rušení a zánik škol.

 • Ve spolupráci s  podnikatelskou sférou zabezpečovat rozvoj učňovského školství pro potřeby rozvoje hospodářských aktivit v kraji.

 • Podporovat další modernizaci škol a školských zařízení.

 • Finančně podporovat formou stipendií žáky těch učebních a studijních oborů, které zajistí doplnění chybějících kvalifikovaných pracovníků v průmyslu, zemědělství a ve službách.

 • Rozvíjet systém grantových schémat pro podporu nadaných studentů.

 • Zajišťovat podmínky pro vytváření vědecko-technické základny ve smyslu řetězce "věda-výzkum-výroba-užití" s využitím potenciálu Univerzity Palackého, Moravské vysoké školy v Olomouci, Vysoké školy logistiky v Přerově a pracoviště Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava v Šumperku.

 • Zvyšovat profesionalitu a zlepšovat pracovní podmínky pedagogických pracovníků v kraji.

 • Odmítat zavádění školného na všech stupních škol, držet se zásady, že přístup ke vzdělání nesmí být závislý na sociálním postavení rodiny.

 • Odmítat rušení a omezování provozu předškolních a mimoškolních zařízení.

 • Podporovat významné projekty rozvíjející kraj a jeho prezentaci.

 • V rámci EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) vytvořit systém vzdělávání, který vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebného k ochraně životního prostředí.

 • V rámci podpory sportu prosazovat rovný přístup ke všem sportovním organizacím a uskupením. Podporovat všech subjekty, které se v této oblasti angažují.

 • Podporovat rozvoj jak výkonnostního sportu, tak sportovních příležitostí pro širokou veřejnost.

 • Pokračovat v poskytování příspěvků na podporu mládežnického, výkonnostního i vrcholového sportu.

 • Pokračovat v podpoře organizací poskytováním příspěvků na obnovu a rozvoj sportovišť.

 • Napomáhat dobudování špičkových sportovních areálů pro pořádání vrcholných republikových i mezinárodních akcí.

 • Podporovat účast reprezentantů Olomouckého kraje na Olympiádě dětí a mládeže.

 • Podporovat obnovu kulturních památek ve vlastnictví kraje, měst a obcí a obnovu drobné architektury místního významu.

 • Podporovat dokončení opravy zámku v Čechách pod Kosířem, obnovu zámeckého parku a dokončení záchranných prací renesančního paláce na hradě Helfštýn.

 • Podporovat amatérské kulturní soubory, spolky a instituce s regionálním působením formou dotací.

 • Podporovat významné celostátní a krajské kulturní a společenské akce pod záštitou kraje.

 • Jako významný faktor boje s kriminalitou a drogovými závislostmi podporovat

zdravé a hodnotné využití volného času dětmi a mládeží.

 

 

 

5. Životní prostředí, rozvoj venkova:

 

 • Organizačně i finančně podporovat výstavbu čistíren odpadních vod s cílem revitalizovat vodní toky a vodních plochy. Současně řešit dodávky pitné vody do všech obcí a do všech domácností.

 • Zásadními opatřeními ve spolupráci s hospodářskými subjekty snižovat zamoření ovzduší kraje škodlivými emisemi, zejména polétavým prachem, zplodinami na bázi síry, oxidu dusíku a těžkých kovů. Zaměřit se zejména na průmyslová centra Olomoucka, Prostějovska a Přerovska.

 • Podporovat fungování a rozvoj zemědělské výroby na území Olomouckého kraje s cílem navýšit soběstačnost v zásobování kvalitními potravinami. Současně podporovat výrobu regionálních potravinářských produktů.

 • Nastavením grantových schémat podporovat všechny činnosti, které povedou k rozvoji venkova, a zastaví vylidňování obcí v důsledku nedostatku pracovních příležitostí. Současně v rámci grantových schémat podporovat zájmové činnosti přispívající k zachování různorodosti přírody a krajiny na území kraje.

 • Prosazovat ochranu zemědělského půdního fondu a jeho využití ve prospěch zemědělské výroby.

 • Podpořit integrovaný přístup v nakládání s komunálními odpady na území kraje včetně energetického využití zbytkového komunálního odpadu na bázi nejlepší současné dostupné technologie s ohledem na ekologické důsledky pro kvalitu ovzduší.

 • Prosazovat přijetí opatření k řešení smogové situace v kraji.

 • Podporovat aktivity směřující k hospodárnému a ekologickému nakládání s vodou včetně budování nádrží za účelem zadržení vody v krajině.

 

 

 

6. Vnější vztahy:

 

 

 • Chápat a podporovat rozvoj vnějších vztahů jako příspěvek k mírové spolupráci.

 • Rozvíjet spolupráci s družebními regiony a městy.

 • Podporovat kontakty prospěšné pro Olomoucký kraj v oblasti kultury, školství a cestovního ruchu.

 • Pro rozvoj všech oblastí politického, hospodářského, sociálního, zdravotního, školského, kulturního a ekologického rozvoje Olomouckého kraje efektivně a všestranně využívat stálé zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu.

 • Pozornost věnovat dalšímu rozvoji kanceláře Ekonomického a obchodního koordinačního centra Olomouckého kraje v čínské provincii Fujian a tím napomáhat dalšímu rozvoji obchodních vztahů s Čínskou lidovou republikou.

 

7. Bezpečnost:

 

 • Zasazovat se o prevenci patologických jevů ve společnosti, což je vždy účinnější a ekonomičtější než jejich následné řešení.

 • Podporovat další rozvoj integrovaného záchranného systému a jeho postupnou modernizaci.

 

8. Cestovní ruch:

 

 • Ve spolupráci se sdruženími cestovního ruchu podporovat rozvoj a zkvalitnění služeb cestovního ruchu v kraji jako nejdynamičtěji rozvíjejícího se sektoru služeb.

 • Finančními prostředky se podílet na zajištění údržby lyžařských běžeckých tras v oblasti Jeseníků.

 • Podporovat rozvoj aktivit směřujících k zatraktivnění kulturního, historického a přírodního bohatství kraje.

 • Vlastními marketingovými aktivitami propagovat kulturní, přírodní, historické a volnočasové aktivity v ostatních krajích a v zahraničí.

 • Společně se sousedními kraji připravovat a realizovat společné projekty v oblasti cestovního ruchu.

 • Podporovat nadregionální akce, které mohou do Olomouckého kraje přivést nové tuzemské i zahraniční návštěvníky.

 • Podporovat nejen tradiční turistické formy cestovního ruchu, ale i netradiční možnosti jako je agroturistika, kongresová turistika nebo zážitková turistika.

 

 

 

Váš hlas pro volební program Komunistické strany Čech a Moravy je hlasem

pro harmonický rozvoj Olomouckého kraje.

 

 

KSČM – PŘÍLEŽITOST PRO OBČANY V  OLOMOUCKÉM KRAJI

Kandidátní listina

pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

Komunistická strana Čech a Moravy


 
poř. číslo jméno, příjmení, titul věk *) povolání obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez politické příslušnosti"
 
1. RSDr. Alexander Černý 21.05.1953 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Olomouc Komunistická strana Čech a Moravy
 
2. Ing. Michal Symerský 17.02.1976 náměstek hejtmana Olomouckého kraje Přerov Komunistická strana Čech a Moravy
 
3. Ing. Zdeněk Švec 02.02.1955 náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mohelnice bez politické příslušnosti
 
4. Ing. Zdenka Szukalská 13.09.1959 starostka města Moravský Beroun Moravský Beroun bez politické příslušnosti
 
5. Ludvík Šulda, BBA 13.09.1979 předseda Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Prostějov Komunistická strana Čech a Moravy
 
6. MUDr. Jiří Černý 31.01.1955 lékař Zábřeh na Moravě bez politické příslušnosti
 
7. Mgr. Soňa Staňková 15.04.1956 ředitelka školy Žulová bez politické příslušnosti
 
8. MUDr. Ivan Sumara 23.02.1957 lékař Hranice Komunistická strana Čech a Moravy
 
9. RSDr. Josef Nekl 28.05.1953 poslanec Poslanecké sněmovn Přerov Komunistická strana Čech a Moravy
 
10. Ing. Miroslav Marek 27.05.1953 analytik Olomouc Komunistická strana Čech a Moravy
 
11. Mgr. Miroslav Šimák 25.03.1972 zástupce ředitele ZŠ Postřelmov bez politické příslušnosti
 
12. Bc. Vladimír Urbánek, DiS. 15.10.1976 fyzioterapeut Uničov Komunistická strana Čech a Moravy
 
13. Ing. Václav Šmíd 16.02.1951 osoba samostatně výdělečně činná Prostějov Komunistická strana Čech a Moravy
 
14. Jaroslav Opršal 29.09.1951 dispečer Žulová Komunistická strana Čech a Moravy
 
15. Ladislav Sypko 01.11.1958 starosta obce Doloplazy Doloplazy Komunistická strana Čech a Moravy
 
16. Milada Vašíčková 09.02.1966 starostka obce Milenov Milenov bez politické příslušnosti
 
17. Kamil Veselý 09.03.1967 osoba samostatně výdělečně činná Litovel Komunistická strana Čech a Moravy
 
18. František Mencner 19.06.1949 důchodce Jeseník bez politické příslušnosti
 
19. Jolana Rippelová 07.08.1974 tajemnice Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Šumperk Komunistická strana Čech a Moravy
 
20. Lukáš Zahradník 13.06.1988 tajemník Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Přerov Komunistická strana Čech a Moravy
 
21. Jiří Zips 29.01.1959 starosta obce Bedihošť Bedihošť bez politické příslušnosti
 
22. PhDr. Jiří Zima 06.06.1960 státní zaměstnanec Olomouc Komunistická strana Čech a Moravy
 
23. Tereza Lišková, DiS. 14.01.1984 učitelka Libina Komunistická strana Čech a Moravy
 
24. Věra Halátová 04.05.1951 ekonomka Velké Losiny Komunistická strana Čech a Moravy
 
25. Miroslav Behro 12.02.1978 osoba samostatně výdělečně činná Olomouc Komunistická strana Čech a Moravy
 
26. Mgr. Miroslav Raindl 27.11.1953 vedoucí psycholog Hranice Komunistická strana Čech a Moravy
 
27. Zdeněk Gottwald 04.06.1982 strážník Městské policie Prostějov Komunistická strana Čech a Moravy
 
28. Ing. Slavomír Bušina 07.07.1977 technik Šumperk bez politické příslušnosti
 
29. Mgr. Marek Mádr 10.01.1972 manager Olomouc bez politické příslušnosti
 
30. Miroslava Vlčková 25.01.1950 důchodkyně Sobotín Komunistická strana Čech a Moravy
 
31. Filip Zatloukal 26.09.1980 technik Šternberk Komunistická strana Čech a Moravy
 
32. Jana Kurowská 24.05.1972 úřednice Lobodice Komunistická strana Čech a Moravy
 
33. Bc. Petr Hofman, EngTech. 14.05.1988 technik Přemyslovice Komunistická strana Čech a Moravy
 
34. Lukáš Procházka 27.04.1982 dispečer Hlubočky Komunistická strana Čech a Moravy
 
35. Mgr. Jaroslav Špaček 24.09.1952 důchodce Zábřeh Komunistická strana Čech a Moravy
 
36. Ing. Antonín Kropáček 04.08.1963 geodet Olomouc Komunistická strana Čech a Moravy
 
37. Mgr. Věra Vránová, PhD. 10.12.1953 důchodkyně Přerov Komunistická strana Čech a Moravy
 
38. Zdeněk Vysloužil 25.05.1966 osoba samostatně výdělečně činná Prostějov Komunistická strana Čech a Moravy
 
39. Hana Maierová 27.12.1952 důchodkyně Rapotín Komunistická strana Čech a Moravy
 
40. Jana Krajsová 28.12.1958 zaměstnanec pošty Olomouc Komunistická strana Čech a Moravy
 
41. Václav Šramko 29.10.1975 zaměstnanec Jeseník Komunistická strana Čech a Moravy
 
42. PaedDr. Jaroslav Šlambor 01.02.1949 uvolněný člen rady města Prostějov Prostějov Komunistická strana Čech a Moravy
 
43. Ing. Jiří Skala 23.07.1981 kontrolor Šternberk Komunistická strana Čech a Moravy
 
44. Drahomír Strouhal 13.09.1982 zaměstnanec Kojetín Komunistická strana Čech a Moravy
 
45. Mojmír Drápal 14.08.1958 skladník Čechy pod Kosířem Komunistická strana Čech a Moravy
 
46. Václav Smutný 04.06.1961 technický pracovník Přáslavice Komunistická strana Čech a Moravy
 
47. Ing. Lubomír Sehnula 13.09.1957 starosta obce Podolí Podolí Komunistická strana Čech a Moravy
 
48. Ladislav Přecechtěl 16.07.1961 technický pracovník Úsov bez politické příslušnosti
 
49. Jana Hanzelová 17.11.1955 dispečerka Prostějov Komunistická strana Čech a Moravy
 
50. Ing. Vladimír Soukup 01.09.1955 zaměstnanec Mikulovice bez politické příslušnosti
 
51. František Váňa 25.12.1971 osoba samostatně výdělečně činná Šumperk Komunistická strana Čech a Moravy
 
52. PaedDr. Jindřich Kania 30.11.1952 zástupce ředitele ZŠ Olomouc Komunistická strana Čech a Moravy
 
53. Ing. Pavel Musil 15.04.1952 důchodce Osek nad Bečvou Komunistická strana Čech a Moravy
 
54. Zdeněk Sekanina 10.05.1954 zaměstnanec pošty Olomouc Komunistická strana Čech a Moravy 01.09.1955 zaměstnanec Jeseník
55. Petr Bulko 05.06.1976 pekař Přerov Komunistická strana Čech a Moravy
 
56. Miroslav Kopečný 25.7.1948 důchodce Alojzov Komunistická strana Čech a Moravy
 
57. Naděžda Švestková,
Oulehlová
12.11.1971 osoba samostatně výdělečně činná Šumperk Komunistická strana Čech a Moravy
 
58. Zuzana Břešťanská 04.10.1965 pracovnice bezpečnostní agentury Přerov Komunistická strana Čech a Moravy
 
59. Miroslav Navrátil

 
15.03.1952 správce budovy Drahanovice Komunistická strana Čech a Moravy
 
 

A4 volebni program.pdf, (105.75kB)
Volební program KSČM v Olomouckém kraji1  
2