Volby do krajského zastupitelstva a Senátu PČR dne 7. a 8. října 2016

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM 2016-2020

PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

před čtyřmi lety jsme se stali poprvé součástí koalice, která převzala řízení Olomouckého kraje. S oprávněnou hrdostí můžeme říci, že jsme se svých úkolů v samosprávných orgánech kraje zhostili se ctí. V rámci koalice jsme všichni pracovali v zájmu a ve prospěch občanů. Bude-li tato spolupráce trvat i nadále, bude možné naplňovat strategické cíle dalšího rozvoje, které samozřejmě přesahují horizont jednoho volebního období. Uspějí-li kandidáti KSČM i v následujících krajských volbách, budou moci pokračovat v naplňování smysluplné politiky všestranného rozvoje našich měst a obcí a dále přispívat k zlepšování podmínek života jejich občanů.

Ucházíme se o důvěru občanů pro další období a děkujeme za hlasy voličů.

 

V následujících bodech my kandidáti do zastupitelstva kraje za KSČM uvádíme stručnou charakteristiku toho, jak chceme v samosprávných orgánech kraje v rámci možných kompromisů pracovat.

.

 1. Rozvoj kraje:

 

 • Hospodárně nakládat s majetkem kraje, sestavovat vyrovnaný rozpočet kraje.

 • Účelně a průhledně vynakládat finanční prostředky kraje, státu i z dostupných dotačních titulů.

 • S  využitím fondů EU realizovat efektivní projekty přínosné pro občany kraje.

 • Intenzivně spolupracovat s obcemi vyčleněnými z vojenského újezdu Libavá.

 • Eliminovat nebezpečí hrozící občanům z povodní dobudováním systému protipovodňových opatření na řekách Moravě, Bečvě a Odře.

 • Realizovat programy ekonomického rozvoje kraje zajišťující především rozšíření množství pracovních míst a trvalé zvyšování životní úrovně všech skupin obyvatelstva. Zvýšenou pozornost a podporu věnovat oblasti Jesenicka.

 • Při realizaci významných projektů kraje využít v maximální míře možnosti získání evropských dotací v plánovacím období 2014 - 2020.

 • Pokračovat ve vlastní, rozumné dotační politice kraje (z prostředků kraje) při podpoře obcí a nejrůznějších společensky prospěšných podnikatelských a občanských subjektů, působících na teritoriu kraje.

 • Podílet se na urychleném jednání a zahájení realizace průmyslové zóny na území bývalého vojenského letiště v Přerově Bochoři i při částečném zachování leteckého provozu pro armádu i civilní objekty.

 

 

 1. Zdravotnictví a sociální oblast:

 

 • Nepodporovat privatizaci zdravotnických a sociálních zařízení.

 • Jednoznačně podporovat navýšení kapacit domovů pro seniory ...

 • Podporovat růst počtu lůžek následné péče a sociálních lůžek v lůžkových zdravotních zařízeních  kraje a rozvoj těchto zařízení celkově.

 • Posílit vzájemnou koordinaci činností jednotlivých organizací působících v sociální oblasti bez ohledu a to, zda se jedná o organizaci zřizovanou krajem nebo organizaci soukromou.

 • Přispět k efektivnějšímu využití finančních prostředků vstupujících do zdravotnických a sociálních zařízení.

 • Zabezpečit rozšíření služeb zdravotnické záchranné služby s cílem pokrýt celé území kraje. K zabezpečení této služby v oblasti Zlatých Hor, Javornicka na Jesenicku využít spolupráce se záchrannými službami Polské republiky.

 • Odmítat omezování a rušení zdravotní péče na území kraje, omezování či rušení rozsahu, kvality a dostupnosti sociálních služeb pro občany kraje..

 • Důsledně se zasazovat o obnovení stomatologických i všeobecně lékařských pohotovostních služeb pro dospělé i děti všude tam, kde byly zrušeny.

 • Usilovat o obnovení lékařské pohotovostní služby nikoliv pouze v kapacitách velkých poskytovatelů léčebné péče, ale i v menších městech a střediskových obcích, kde byla dříve poskytována.

 • Kategoricky se zasazovat o potřebný rozsah léčebné péče na území Olomouckého kraje.

 • Prosazovat racionalitu v hospodaření ve zdravotním systému Olomouckého kraje, zejména společné nákupy léků a zdravotnického materiálu.

 • Prosazovat racionální sociální politiku ve prospěch všech potřebných občanů.

 • Nekompromisně usilovat o spravedlivé a proporcionální financování sociálních služeb v Olomouckém kraji.

 

 1. Doprava, dopravní infrastruktura:

 

 • Zachovat rozsah a zlepšování kvality dopravní obslužnosti.

 • Vycházet z požadavku že železniční doprava musí být páteřní dopravou pro zajištění dopravní obslužnosti. Nedopustit rušení tratí a omezování zastávek.

 • Podporovat rozvoj integrovaného systému dopravy v Olomouckém kraji, který zabezpečí časovou a místní provázanost jednotlivých spojů a druhů veřejné dopravy.

 • V návaznosti na dobudování železničního koridoru sever – jih podporovat pokračování výstavby železničního překladiště v Lověšicích.

 • Ve spolupráci se sousedními kraji zabezpečit provázanost integrovaných dopravních systémů na hranicích kraje.

 • Dobudovat kvalitní silniční síť na celém území kraje. Dokončit dálniční úsek D 1 mezi Říkovicemi a Lipníkem nad Bečvou.

 • Podporovat urychlené dobudování R 35 - Přerov-Olomouc-Hradec Králové.

 • Podporovat zkvalitnění silničního tahu od jihu na sever včetně návazného napojení komunikací do Polska.

 • Zahájit přípravu a realizaci výstavby východní tangenty ve městě Olomouci.

 • Usilovat o zajištění finančních prostředků na opravy, údržbu a rozvoj komunikací ve vlastnictví kraje, proporcionálně ve všech okresech, s důrazem na údržbu a opravy silnic II. a III. třídy. Zaměřit se na využití prostředků z EU.

 • Prosazovat zlepšení dopravní situace a životního prostředí občanů Prostějova odkloněním části automobilové dopravy mimo městský okruh, a to prostřednictvím severního obchvatu města.

 •  

4. Mládež, školství, kultura, sport:

 

 • V rámci optimalizace středního a učňovského školství se zaměřovat nejen na školská zařízení ve správě kraje, ale podporovat všechna školská zařízení daného oboru ve spolupráci s odborníky, regiony a rodiči. Nedopustit, aby optimalizace znamenala rušení a zánik škol.

 • Ve spolupráci s  podnikatelskou sférou zabezpečovat rozvoj učňovského školství pro potřeby rozvoje hospodářských aktivit v kraji.

 • Podporovat další modernizaci škol a školských zařízení.

 • Finančně podporovat formou stipendií žáky těch učebních a studijních oborů, které zajistí doplnění chybějících kvalifikovaných pracovníků v průmyslu, zemědělství a ve službách.

 • Rozvíjet systém grantových schémat pro podporu nadaných studentů.

 • Zajišťovat podmínky pro vytváření vědecko-technické základny ve smyslu řetězce "věda-výzkum-výroba-užití" s využitím potenciálu Univerzity Palackého, Moravské vysoké školy v Olomouci, Vysoké školy logistiky v Přerově a pracoviště Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava v Šumperku.

 • Zvyšovat profesionalitu a zlepšovat pracovní podmínky pedagogických pracovníků v kraji.

 • Odmítat zavádění školného na všech stupních škol, držet se zásady, že přístup ke vzdělání nesmí být závislý na sociálním postavení rodiny.

 • Odmítat rušení a omezování provozu předškolních a mimoškolních zařízení.

 • Podporovat významné projekty rozvíjející kraj a jeho prezentaci.

 • V rámci EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) vytvořit systém vzdělávání, který vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebného k ochraně životního prostředí.

 • V rámci podpory sportu prosazovat rovný přístup ke všem sportovním organizacím a uskupením. Podporovat všech subjekty, které se v této oblasti angažují.

 • Podporovat rozvoj jak výkonnostního sportu, tak sportovních příležitostí pro širokou veřejnost.

 • Pokračovat v poskytování příspěvků na podporu mládežnického, výkonnostního i vrcholového sportu.

 • Pokračovat v podpoře organizací poskytováním příspěvků na obnovu a rozvoj sportovišť.

 • Napomáhat dobudování špičkových sportovních areálů pro pořádání vrcholných republikových i mezinárodních akcí.

 • Podporovat účast reprezentantů Olomouckého kraje na Olympiádě dětí a mládeže.

 • Podporovat obnovu kulturních památek ve vlastnictví kraje, měst a obcí a obnovu drobné architektury místního významu.

 • Podporovat dokončení opravy zámku v Čechách pod Kosířem, obnovu zámeckého parku a dokončení záchranných prací renesančního paláce na hradě Helfštýn.

 • Podporovat amatérské kulturní soubory, spolky a instituce s regionálním působením formou dotací.

 • Podporovat významné celostátní a krajské kulturní a společenské akce pod záštitou kraje.

 • Jako významný faktor boje s kriminalitou a drogovými závislostmi podporovat

zdravé a hodnotné využití volného času dětmi a mládeží.

 

 

 

5. Životní prostředí, rozvoj venkova:

 

 • Organizačně i finančně podporovat výstavbu čistíren odpadních vod s cílem revitalizovat vodní toky a vodních plochy. Současně řešit dodávky pitné vody do všech obcí a do všech domácností.

 • Zásadními opatřeními ve spolupráci s hospodářskými subjekty snižovat zamoření ovzduší kraje škodlivými emisemi, zejména polétavým prachem, zplodinami na bázi síry, oxidu dusíku a těžkých kovů. Zaměřit se zejména na průmyslová centra Olomoucka, Prostějovska a Přerovska.

 • Podporovat fungování a rozvoj zemědělské výroby na území Olomouckého kraje s cílem navýšit soběstačnost v zásobování kvalitními potravinami. Současně podporovat výrobu regionálních potravinářských produktů.

 • Nastavením grantových schémat podporovat všechny činnosti, které povedou k rozvoji venkova, a zastaví vylidňování obcí v důsledku nedostatku pracovních příležitostí. Současně v rámci grantových schémat podporovat zájmové činnosti přispívající k zachování různorodosti přírody a krajiny na území kraje.

 • Prosazovat ochranu zemědělského půdního fondu a jeho využití ve prospěch zemědělské výroby.

 • Podpořit integrovaný přístup v nakládání s komunálními odpady na území kraje včetně energetického využití zbytkového komunálního odpadu na bázi nejlepší současné dostupné technologie s ohledem na ekologické důsledky pro kvalitu ovzduší.

 • Prosazovat přijetí opatření k řešení smogové situace v kraji.

 • Podporovat aktivity směřující k hospodárnému a ekologickému nakládání s vodou včetně budování nádrží za účelem zadržení vody v krajině.

 

 

 

6. Vnější vztahy:

 

 

 • Chápat a podporovat rozvoj vnějších vztahů jako příspěvek k mírové spolupráci.

 • Rozvíjet spolupráci s družebními regiony a městy.

 • Podporovat kontakty prospěšné pro Olomoucký kraj v oblasti kultury, školství a cestovního ruchu.

 • Pro rozvoj všech oblastí politického, hospodářského, sociálního, zdravotního, školského, kulturního a ekologického rozvoje Olomouckého kraje efektivně a všestranně využívat stálé zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu.

 • Pozornost věnovat dalšímu rozvoji kanceláře Ekonomického a obchodního koordinačního centra Olomouckého kraje v čínské provincii Fujian a tím napomáhat dalšímu rozvoji obchodních vztahů s Čínskou lidovou republikou.

 

7. Bezpečnost:

 

 • Zasazovat se o prevenci patologických jevů ve společnosti, což je vždy účinnější a ekonomičtější než jejich následné řešení.

 • Podporovat další rozvoj integrovaného záchranného systému a jeho postupnou modernizaci.

 

8. Cestovní ruch:

 

 • Ve spolupráci se sdruženími cestovního ruchu podporovat rozvoj a zkvalitnění služeb cestovního ruchu v kraji jako nejdynamičtěji rozvíjejícího se sektoru služeb.

 • Finančními prostředky se podílet na zajištění údržby lyžařských běžeckých tras v oblasti Jeseníků.

 • Podporovat rozvoj aktivit směřujících k zatraktivnění kulturního, historického a přírodního bohatství kraje.

 • Vlastními marketingovými aktivitami propagovat kulturní, přírodní, historické a volnočasové aktivity v ostatních krajích a v zahraničí.

 • Společně se sousedními kraji připravovat a realizovat společné projekty v oblasti cestovního ruchu.

 • Podporovat nadregionální akce, které mohou do Olomouckého kraje přivést nové tuzemské i zahraniční návštěvníky.

 • Podporovat nejen tradiční turistické formy cestovního ruchu, ale i netradiční možnosti jako je agroturistika, kongresová turistika nebo zážitková turistika.

 

 

 

Váš hlas pro volební program Komunistické strany Čech a Moravy je hlasem

pro harmonický rozvoj Olomouckého kraje.

 

 

KSČM – PŘÍLEŽITOST PRO OBČANY V  OLOMOUCKÉM KRAJI

Žádné komentáře