Volby

Koaliční smlouva pro Olomoucký kraj na volební období 2012 – 2016

Pro zobrazení Koaliční smlouvy klikněte prosím na Zobrazit celé

 

 

Smluvní strany:

Česká strana sociálně demokratická (dále jen „ČSSD“)

zastoupená:

Jiřím Rozbořilem – lídrem kandidátky ČSSD

Jaroslavem Vomáčkou – předsedou krajského výkonného výboru ČSSD

Václavem Zatloukalem – pověřeným zástupcem ČSSD

Aloisem Mačákem – pověřeným zástupcem ČSSD

 

a

 

Komunistická strana Čech a Moravy (dále jen „KSČM“)

zastoupená:

 

Alexandrem Černým – lídrem kandidátky KSČM

Ladislavem Mlčákem – předsedou KV KSČM

Josefem Mádrem – pověřeným zástupcem KSČM

Václavem Šmídem – pověřeným zástupcem KSČM

 

 

 

Členové Zastupitelstva Olomouckého kraje zvolení na kandidátních listinách ČSSD a KSČM vedeni zodpovědností za rozvoj Olomouckého kraje stvrzují svým podpisem souhlas s níže uvedeným zněním Koaliční smlouvy pro Olomoucký kraj na volební období 2012 – 2016.

 

I. Programová shoda

 

Koaliční strany ČSSD a KSČM (dále jen „koaliční strany“) považují za priority volebního období 2012 – 2016 zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče v kraji, rozvážné a vyrovnané hospodaření v návaznosti na očekávané budoucí příjmy kraje, funkční integrovaný záchranný systém, rozvoj sociální péče s důrazem na posílení sociální soudržnosti, podporu vzdělávání a sportu, zajištění dopravní obslužnosti, rozvoj kulturních aktivit, rozvoj cestovního ruchu, regionální rozvoj podnikatelských aktivit, přípravu na plánovanou dotační politiku Evropské unie, dobudování a přípravu dalších investic v dopravě, sociální oblasti, školství, zdravotnictví, kultuře a v oblasti životního prostředí.

 

Koaliční strany se zavazují, že po celé volební období nebudou privatizovat a nepřevedou na obchodní společnosti zdravotnickou záchrannou službu a odborné léčebné ústavy. Obdobně se koaliční strany zavazují, že nebudou privatizovat žádné krajské zařízení v oblasti sociální péče a v oblasti vzdělávání.

 

Koaliční strany budou prosazovat v rámci zákonných možností transparentní zveřejňování všech výstupů veřejné správy.

 

Koaliční strany dořeší administrativně centrální nákup komodit a služeb , připraví návrh organizačního opatření v oblasti cestovního ruchu a změnu právní formy příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

 

II. Složení Rady Olomouckého kraje

 

1)      Celkový počet členů rady je jedenáct, z toho: 7 uvolněných členů a 4 neuvolnění členové

 

2)      Hejtman: Jiří Rozbořil

 

3)      Náměstci hejtmana:  Alois Mačák (ČSSD) – 1. náměstek

                                       Michal Symerský (KSČM) – 2. náměstek                        

                                                      Michael Fischer (ČSSD)

                                                      Radovan Rašťák (ČSSD)

                                                      Yvona Kubjátová (ČSSD)

                                                      Zdeněk Švec (KSČM)

 

4)       Zastupování hejtmana: náměstci hejtmana zastupují v následujícím pořadí – Alois Mačák (ČSSD ), Michal Symerský (KSČM), Michael Fischer (ČSSD), Radovan Rašťák (ČSSD), Zdeněk Švec (KSČM), Yvona Kubjátová (ČSSD).

 

5)      Neuvolnění členové rady: Ivana Dvořáková, Pavel Martínek, Eva Pavličíková, Pavel Šoltys

 

6)      Na ustavujícím zasedání zastupitelstva předloží zástupce ČSSD společný návrh kandidátky na členy rady dle tohoto článku koaliční smlouvy.

 

7)      V případě změny na kterémkoliv místě v radě bude její nový člen z téže politické strany.

 

8)      Záměr případného odvolání člena rady musí být předem projednán na koaličním jednání smluvních stran. Návrh může být předložen jménem klubu zastupitelů smluvní strany na zasedání zastupitelstva, jen pokud bylo dosaženo většinové shody v klubech zastupitelů smluvních stran.

 

9)      Návrh na odvolání člena rady, který na zasedání zastupitelstva předloží zastupitel opozice, musí být před rozhodováním o odvolání projednán na koaličním jednání.

 

10)   Podmínkou pro zastávání funkce člena rady je předložení negativního lustračního osvědčení.

 

III. Kompetence uvolněných členů rady (svěření úkolů zastupitelstvem)

 

-          Jiří Rozbořil (ČSSD): krizové řízení, vnější vztahy, cestovní ruch, investice a evropské projekty, finance;

-          Alois Mačák (ČSSD) – doprava, silniční hospodářství;

-          Radovan Rašťák (ČSSD) – kultura, péče o památky, tělovýchova, sport, volný čas;

-          Michael Fischer (ČSSD) – zdravotnictví;

-          Yvona Kubjátová (ČSSD) – sociální věci;

-          Zdeněk Švec (KSČM) – školství;  

-          Michal Symerský (KSČM) – regionální rozvoj, územní plánování, životní prostředí a zemědělství, majetek

 

Členové Rady Olomouckého kraje schválí takové úpravy organizační struktury Krajského úřadu Olomouckého kraje, které budou postihovat výše uvedené rozdělení kompetencí. V organizační struktuře Krajského úřadu Olomouckého kraje, případně souběžně s organizační strukturou bude s ohledem na kompetence hejtmana zřízen nový odbor nebo organizační struktura, která zabezpečí plnění úkolů v samosprávě a státní správě.

 

 

IV. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

 

Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava za Olomoucký kraj: 

-          Jiří Rozbořil (ČSSD),

-          Alena Rašková (ČSSD),

-          Marie Fomiczewová (ČSSD),

-          Pavel Šoltys (ČSSD),

-          Zdenka Szukalská (KSČM),

-          Michal Symerský (KSČM),

-          dvě místa ve výboru budou nabídnuta opozici

 

V. Výbory a komise

 

1)      Smluvní strany se dohodly, že společným jednáním a dohodou stanoví počet a odbornost výborů zastupitelstva. Předsedové výborů budou obsazeni na základě dohody, a to podle odbornosti.

2)      Předsednictví kontrolního a finančního výboru bude nabídnuto opozici.

3)      Postup uvedený v bodě 1) bude uplatněn i při obsazování komisí rady. 

4)      Písemný zápis o této dohodě se stane nedílnou součástí této smlouvy. 

 

                                              

                                                                        VI. Koaliční jednání

 

1) Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby povedou před zasedáním zastupitelstva pravidelná koaliční jednání, s cílem vzájemně se informovat o stanoviscích k jednotlivým bodům programu. Jednání svolává hejtman a to tak, aby se konalo zpravidla 3 dny před zasedáním zastupitelstva.

2) Kterákoliv ze smluvních stran může požádat o svolání mimořádného koaličního jednání. Ostatní strany koalice jsou povinny takový návrh akceptovat.

3) Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti této smlouvy nebudou jednat o uzavření a ani neuzavřou koalici s jinými subjekty.

 

VII. Smírčí řízení

 

1) Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, pokud je přesvědčena, že došlo k porušení této koaliční smlouvy nebo by mohlo dojít k jejímu vypovězení.

2) Pokud se smluvní strany nedohodnou na svolaném smírčím jednání, bude svoláno další jednání nejpozději do příštího zastupitelstva, nejdříve však za 15 dnů.

 

 

VIII. Vypovězení smlouvy

 

1) Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelné, mohou smluvní strany ukončit smlouvu dohodou nebo koaliční smlouvu vypovědět. 

2) Výpověď musí být písemná.

3) Vypovězení smlouvy musí předcházet řízení podle čl. VII.

4) Výpovědí smlouvy jsou smluvní strany zproštěny všech závazků z této smlouvy vyplývajících ke dni následujícími po dnu, kdy byla výpověď doručena ostatním smluvním stranám.

 

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

1) Členové Zastupitelstva Olomouckého kraje z koaličních stran se zavazují prosazovat jednotlivé body této dohody na zasedání zastupitelstva. Při volbě hejtmana, náměstků a členů Rady Olomouckého kraje a členů Výboru Regionální rady podpoří jako způsob hlasování aklamaci.

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

3) Všichni členové zastupitelstva zvolení za smluvní strany, připojí pod text této smlouvy svůj podpis do 23.11. 2012 na důkaz toho, že znají její obsah, akceptují ho a chtějí přispět k jeho naplnění.

4) Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po třech vyhotoveních.

5) Jakákoli změna koaliční smlouvy musí být provedena na základě dohody zúčastněných stran, a to písemnými číslovanými dodatky.

 

 

V Olomouci dne 5.11.2012

Žádné komentáře